نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • آب واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطورة جفت‌گیاهی در تمدّن‏های فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اسطورة سیاوش و سودابه و تمّوز و عشتار) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 115-138]
 • آب واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرمان‌گرایی تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیرونی بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • آزادی میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • آزادی‌خواهی رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب­ شناسی آسیب شناسی مجلاّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعه مورد پژوهش: کاوش‎نامه ادبیّات تطبیقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 27-48]
 • آشنایی­ زدایی گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-124]
 • آل احمدوحبنکه المیدانی شبیخون فرهنگی و مبانی آن در ادبیات تطبیقی اسلامی (بررسی تطبیقی؛ در خدمت وخیانت روشنفکران از جلال آل احمد و أجنحه المکر الثلاثه از عبدالرحمن حسن حَبَنکه المیدانی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنیما و آنیموس بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 1-20]
 • آوارگی بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]

ا

 • ابراهیم دارابی بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • ابراهیم طوقان پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • ابراهیم ناجی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • ابراهیم نصرا.. ابراهیم نصرا... و تجربه‌ی رمان‌نویسی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • ابراهیم‌ نصرالله تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]
 • ابزار و لوازم نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • ابن الفقیر بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در رمان ابن الفقیر اثر مولود فرعون و داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 119-140]
 • ابن بطوطه بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • ابن خفاجه نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • ابن دانیال الموصلی مظاهر الفکاهة بین ابن دانیال وعبید زاکانی فی تمثیلیّة طیف الخیال ورسالة أخلاق الأشراف (دراسة مقارنة فی الأبعاد الأخلاقیّة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-19]
 • ابن رومی جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • ابن رومی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • ابن رومی بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 105-123]
 • ابن عربی ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • ابن عربی بررسی و تحلیل تطبیقی وحدت وجود در شعر ابن عربی و شمس مغربی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 25-40]
 • ابن فارض ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • ابن فارض بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • ابنقتیبة بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • ابن مقفع تأثیر حکمت هاى نهج البلاغه در ترجمه عربى کلیله و دمنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 75-101]
 • ابن مقفّع پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • ابن مقفّع تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • ابن یمین بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • ابن نباتة السعدی تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • ابن‌نباته سعدی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • ابوالحسن دیلمی بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشّاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 187-210]
 • ابوالعتاهیة مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • ابوالعلاء المعرّی استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 119-133]
 • ابوالعلاء معرّی آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • ابوالفضل میکالی روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 133-151]
 • ابوحنیفه دینوری بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • اثناعشریات بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • احسان عبّاس بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • احمد دحبور بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 143-164]
 • احمد دهقان بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-119]
 • احمد شاملو پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • احمد شاملو محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • احمد شاملو بررسی تطبیقی اسطوره‌های دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شاملو [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 139-161]
 • احمد شاملو رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • احمد شوقی بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 65-89]
 • احمد شوقی خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 41-68]
 • احمد عبد المعطی حجازی بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • احمد غزالی بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشّاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 187-210]
 • احمد محمّد شامی بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-146]
 • احمد محمود تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • احمد محمود بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • احمد محمود بررسی تطبیقی بومی‌گرایی در رمان (مطالعه موردپژوهانه: دو رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «داستان یک شهر» احمد محمود) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 82-103]
 • احمد محمود بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه «الجبّار» از نجیب محفوظ و «برخورد» از احمد محمود [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 105-123]
 • احمد مطر طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]
 • احمد مطر نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-69]
 • احمد‌ مطر مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-18]
 • احمد هاشمی بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • احمد وائلی بررسی سبک‌شناختی رثای امام حسین (ع) در شعر احمد وائلی و قیصر امین‌پور (مطالعه موردپژوهانه: دو قصیده «الدّم الثّائر» و «نی‌نامه») [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]
 • اخبار الطوال بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • اخلاق اسلامی تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 141-162]
 • اخلاق‌مداری ادبیّات تطبیقی و علم اخلاق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 85-99]
 • اخلاق هنجاری و کاربردی ادبیّات تطبیقی و علم اخلاق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 85-99]
 • اخوان ثالث رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • اخوان ثالث زیبایی‌شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بدر شاکر السّیّاب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-61]
 • ادبیّاات تطبیقی التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 1-20]
 • ادبیات بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • ادبیّات نقد و بررسی کتاب تاریخ ادبیّات عصر عبّاسی در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان باستان اثر وحید سبزیان‌پور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 15-32]
 • ادبیات پایداری بررسی جلوه‌های پایداری در خطبه‌های حضرت زینب (س) و شعر عاشورایی الهامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیّات پایداری فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 45-63]
 • ادبیّات پایداری بررسی تطبیقی مؤلّفه های پایداری در داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال فی الشّمس (غسّان کنفانی) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • ادبیات تطبیقی نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • ادبیات تطبیقی تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • ادبیات تطبیقی دغدغه‌های سیاسی در شعر بدر شاکر سیّاب و مهدی اخوان ثالث [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • ادبیات تطبیقی واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 85-107]
 • ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل تطبیقی وحدت وجود در شعر ابن عربی و شمس مغربی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 25-40]
 • ادبیات تطبیقی رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • ادبیات تطبیقی خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 41-68]
 • ادبیات تطبیقی نقد ترجمه محمّد الفراتی از استعاره‌ها و کنایات «نی‌نامه» [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-109]
 • ادبیات تطبیقی مقایسه دوسویه شعر حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم (نقد و پردازش اصول رمانتیسم) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]
 • ادبیات تطبیقی سخن سردبیر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-3]
 • ادبیات تطبیقی شعر کانکریت در گذشتۀ ادبی ایران و عرب [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 133-154]
 • ادبیات تطبیقی تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات تطبیقی رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی ترجمه‌های ندی حسّون و محمد نورالدین عبد المنعم از شعر«سفر به خیرِ» محمدرضا شفیعی کدکنی بر اساس رویکرد لفویر (1975) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات تطبیقی بررسی جلوه‌های پایداری در خطبه‌های حضرت زینب (س) و شعر عاشورایی الهامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات ‌تطبیقی واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیّات تطبیقی آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • ادبیّات تطبیقی گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • ادبیّات تطبیقی واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • ادبیّات تطبیقی انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]
 • ادبیّات تطبیقی بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • ادبیّات تطبیقی حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]
 • ادبیّات تطبیقی تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • ادبیّات تطبیقی داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • ادبیّات تطبیقی تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]
 • ادبیّات تطبیقی خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • ادبیّات تطبیقی میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • ادبیّات تطبیقی جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • ادبیّات تطبیقی عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • ادبیّات تطبیقی تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • ادبیّات تطبیقی خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • ادبیّات تطبیقی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • ادبیّات تطبیقی تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • ادبیّات تطبیقی تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]
 • ادبیّات تطبیقی تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]
 • ادبیّات تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • ادبیّات تطبیقی جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) اثر خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-13]
 • ادبیّات تطبیقی نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر آذرتاش آذرنوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 33-65]
 • ادبیّات تطبیقی پژوهشی در کنایه‌های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد در مجمع الأمثال میدانی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی و ارزیابی کتاب مرایا للالتقاء والارتقاء بین الأدبین العربی والفارسی اثر حسین جمعه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 137-154]
 • ادبیّات تطبیقی نقد و بررسی کتاب مدارس الأدب المقارن اثر سعید علّوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 155-171]
 • ادبیّات تطبیقی هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 49-69]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرّخزاد و نزار قبانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-88]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متون ادبی ایران باستان و اعراب جاهلی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 89-114]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی اسطوره‌های دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شاملو [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 139-161]
 • ادبیّات تطبیقی ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 163-188]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 213-233]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 235-250]
 • ادبیّات تطبیقی روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 133-151]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی مفهوم «اندوه» در شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه‌ها‌ی عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 25-50]
 • ادبیّات تطبیقی سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعه موردپژوهانه: دو سروده«مرثیة الحلاّج» و «حلاّج») [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 1-21]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعه موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه) [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 23-44]
 • ادبیّات تطبیقی واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 45-63]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 65-89]
 • ادبیّات تطبیقی جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 91-117]
 • ادبیّات تطبیقی بهار و ادب عربی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 183-206]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 145-170]
 • ادبیّات تطبیقی سیر تحول حکمت‌های ایرانی در منابع عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 85-106]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «سنایی غزنوی» و «حیص بیص» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]
 • ادبیّات تطبیقی درآمدی تطبیقی بر شاخصه‌های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح (مطالعه موردی داستان گاو و دومه ود حامد) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 129-144]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 1-20]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 107-128]
 • ادبیّات تطبیقی بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 143-164]
 • ادبیّات تطبیقی جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 23-44]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-119]
 • ادبیّات تطبیقی فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 45-63]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی سبک‌شناختی رثای امام حسین (ع) در شعر احمد وائلی و قیصر امین‌پور (مطالعه موردپژوهانه: دو قصیده «الدّم الثّائر» و «نی‌نامه») [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]
 • ادبیّات تطبیقی شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 121-141]
 • ادبیّات تطبیقی ادبیّات تطبیقی و علم اخلاق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 85-99]
 • ادبیّات تطبیقی مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-18]
 • ادبیّات تطبیقی نقد و بررسی جلوه‌های رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر شاعران معاصر مصر و ایران (مطالعه مورد‌پژوهانه: حلمی سالم و عارف قزوینی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 19-38]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 39-55]
 • ادبیّات تطبیقی التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 57-82]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی بومی‌گرایی در رمان (مطالعه موردپژوهانه: دو رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «داستان یک شهر» احمد محمود) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 82-103]
 • ادبیّات تطبیقی بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 105-123]
 • ادبیّات تطبیقی پژوهشی در تطبیق گفتاشنود نمایشی «صندلی‌ها»ی اوژن یونسکو، «زاویه» غلامحسین ساعدی و «یا طالع الشّجرة» توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 125-147]
 • ادبیّات تطبیقی مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 129-163]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 93-106]
 • ادبیّات تطبیقی رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریّه کثرت‌گرایی در فهم متنِ ریکور) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 107-127]
 • ادبیّات تطبیقی مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 1-26]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشّاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 187-210]
 • ادبیّات تطبیقی جلوه های مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (مطالعه مورد پژوهش: شعر علی محمود طه و محمّد حسین شهریار) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 165-186]
 • ادبیّات تطبیقی نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-69]
 • ادبیّات تطبیقی خوانش رمزگان‌های اجتماعی در دو قطعة «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «الطیور» (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 155-180]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسة آن با نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 71-91]
 • ادبیّات تطبیقی مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 133-145]
 • ادبیّات تطبیقی نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-38]
 • ادبیّات تطبیقی تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-102]
 • ادبیّات تطبیقی آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • ادبیّات تطبیقی گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجره إلی الشّمال از طیّب صالح و سووشون از سیمین دانشور [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]
 • ادبیّات تطبیقی مفهوم عرفانی کنایه در ترجمه عربی عمر شبلی از دیوان حافظ براساس نظریّه آنتوان برمن [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • ادبیّات تطبیقی نمایش‌نامه‌‌نویسی تاریخی در ادبیّات معاصر مصر و ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • ادبیّات تطبیقی ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • ادبیّات تطبیقی جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • ادبیّات تطبیقی گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-124]
 • ادبیّات تطبیقی بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-146]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 23-42]
 • ادبیّات تطبیقی نمایه‌سازیِ تصویر رنجْ‌مند‌یِ زنان در دو رمان سهم من از پرینوش صنیعی و بنات الرّیاض اثر رجاء عبدالله الصّانع [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 81-102]
 • ادبیّات تطبیقی نقد و بررسی برگردان‌های بلاغی در ترجمه عربی شعر حافظ از صلاح الصّاوی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 127-152]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی نشانه – معناشناختی تطبیقی؛ الشّحاذ نجیب محفوظ و ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 39-56]
 • ادبیّات تطبیقی زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-62]
 • ادبیّات تطبیقی ادبیّات تطبیقی و سینمای ایران (جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 103-125]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سوررئالیسم در دو داستان‌کوتاه «فی یوم مرح» زکریّا تامر و «سه قطره خون» صادق هدایت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • ادبیّات تطبیقی بازتاب فرهنگ و ادب عربی در منظومة رونق المجالس نصیبی کرمانشاهی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 73-94]
 • ادبیّات تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزادۀ عشقی و «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 57-71]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی و نقد رمان امّ سعد و دختر شینا براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فِرکلاف [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 19-27]
 • ادبیّات تطبیقی رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «قالت لی السّمراء» نزار قبانی و «رستاخیز» سیمین بهبهانی براساس معادلة بوزیمان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • ادبیّات تطبیقی زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریّه ساخت‌یابی گیدنز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-56]
 • ادبیّات تطبیقی مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 51-73]
 • ادبیّات تطبیقی پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • ادبیّات تطبیقی شروه و علوانیه؛ نگاهی تطبیقی به ساختار نواهای بومی در خوزستان و بوشهر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی دو شعر «النّسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویز ناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 113-133]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مؤلّفه های پایداری در داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال فی الشّمس (غسّان کنفانی) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • ادبیّات تطبیقی کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-112]
 • ادبیّات تطبیقی ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-158]
 • ادبیّات تطبیقی نقد اجتماعی رمان برّه گمشده راعی (هوشنگ گلشیری) و سروده حفّار القبور (بدر شاکر السّیّاب) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-103]
 • ادبیّات تطبیقی کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه «الجبّار» از نجیب محفوظ و «برخورد» از احمد محمود [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 105-123]
 • ادبیّات تطبیقی زیبایی‌شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بدر شاکر السّیّاب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-61]
 • ادبیّات تطبیقی معادل‌یابی واژگان و عبارات در ترجمه عربی دفتر چهارم مثنوی معنوی (مطالعه موردی ترجمه علی عبّاس زلیخه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان‌نویسان زن با تکیه بر رمان‌های سیمین دانشور و نوال السّعداوی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-35]
 • ادبیّات تطبیقی درون‌مایه‌های مشترک تغزّل‌های طللی معلّقات و کوچ سروده های بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • ادبیّات تطبیقی زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 95-110]
 • ادبیّات تطبیقی زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • ادبیّات تطبیقی بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی کهن الگوی مرگ و تولد دوباره در شعر خیام و عبدالوهاب البیاتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • ادبیّات تطبیقی هویّت و مهاجرت در رمان دال (محمود گلاب‌درّه‌ای) و عصفور من الشّرق (توفیق الحکیم) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 61-79]
 • ادبیّات تطبیقی مؤلّفه‌های جامعه‌شناختی در رمان أعراس آمنه (ابراهیم نصراللّه) و مهمان مهتاب (فرهاد حسن‌زاده) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی هم‌سنج جایگاه زن در نامه‌های عاشقانۀ یک پیامبر (جبران خلیل جبران) و چهل نامۀ کوتاه به همسرم (نادر ابراهیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 81-93]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر روایات قرآنی داستان حضرت موسی (ع) در غزلیّات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات تطبیقی اسلامی شبیخون فرهنگی و مبانی آن در ادبیات تطبیقی اسلامی (بررسی تطبیقی؛ در خدمت وخیانت روشنفکران از جلال آل احمد و أجنحه المکر الثلاثه از عبدالرحمن حسن حَبَنکه المیدانی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیّات تطبیقی اسلامی رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 63-79]
 • ادبیّات تطبیقی اسلامی «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • ادبیّات تطبیقی عربی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • ادبیّات تطبیقی عربی معرّفی و نقد دیدگاه‌های محمّد السّعید جمال‌الدّین در پرتو کتاب ادبیّات تطبیقی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 85-114]
 • ادبیّات تطبیقی عربی «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • ادبیات تطبیقی نقد ادبی سخن سردبیر [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-1]
 • ادبیّات تعلیمی تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 141-162]
 • ادبیّات جهان ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • ادبیّات داستانی داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • ادبیّات داستانی بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در رمان ابن الفقیر اثر مولود فرعون و داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 119-140]
 • ادبیّات داستانی بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 107-128]
 • ادبیّات رانندگان بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • ادبیّات زندان بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]
 • ادبیّات عربی نقدی بر کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 67-84]
 • ادبیّات عربی و فارسی روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 133-151]
 • ادبیّات فارسی بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 235-250]
 • ادبیات فارسی و عربی نوع شناسی تطبیقی حماسه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 109-132]
 • ادبیّات قرآنی تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • ادبیات کودک بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-109]
 • ادبیّات متعهّد زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • ادبیّات معاصر بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 121-141]
 • ادبیّات معاصر نمایش‌نامه‌‌نویسی تاریخی در ادبیّات معاصر مصر و ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • ادبیات معاصر فارسی و عربی رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیّات مقاومت زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 95-110]
 • ادبیّات مهاجرت هویّت و مهاجرت در رمان دال (محمود گلاب‌درّه‌ای) و عصفور من الشّرق (توفیق الحکیم) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 61-79]
 • ادیب الممالک فراهانی بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-146]
 • ادب پارسی و عربی بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • ادب عرب سیر تحول حکمت‌های ایرانی در منابع عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 85-106]
 • ادب عربی فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • ادب عربی بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • ادب عربی نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • ادب عربی بهار و ادب عربی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 183-206]
 • ادب عربی ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-158]
 • ادب­ عربی گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • ادب عربی و فارسی پژوهشی در کنایه‌های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد در مجمع الأمثال میدانی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • ادب فارسی ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-158]
 • ادب یونان رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • ادونیس خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 51-68]
 • ادونیس سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعه موردپژوهانه: دو سروده«مرثیة الحلاّج» و «حلاّج») [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 1-21]
 • ایران نمایش‌نامه‌‌نویسی تاریخی در ادبیّات معاصر مصر و ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • ایرانیان تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • ایران باستان نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • ایران باستان سیر تحول حکمت‌های ایرانی در منابع عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 85-106]
 • ایران باستان کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-112]
 • ایران و کویت بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 23-42]
 • ارتباط لفظی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • ارتباط معنوی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • ارزش علمی - پژوهشی ندارد. 3. رعایت اصول فنّی و اخلاقی نقد پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 209-214]
 • ارسطو معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • ازخودبیگانگی بررسی «ازخودبیگانگی زن» در جامعۀ پدرسالار داستان‎های کوتاه «زویا پیر‎زاد» و «هیفاء بیطار» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 43-62]
 • استبداد میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • استعارة مفهومی بررسی تطبیقی طرح‌واره‌ای استعاره‌های عناصر اربعه در شعر متنبّی و انوری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • استعاره مفهومی خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی » [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعاره و کنایه نقد ترجمه محمّد الفراتی از استعاره‌ها و کنایات «نی‌نامه» [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]
 • استعمار میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • استعمار فرهنگی ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]
 • استعمار فکری شبیخون فرهنگی و مبانی آن در ادبیات تطبیقی اسلامی (بررسی تطبیقی؛ در خدمت وخیانت روشنفکران از جلال آل احمد و أجنحه المکر الثلاثه از عبدالرحمن حسن حَبَنکه المیدانی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطورة دینی بررسی تطبیقی اسطوره‌های دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شاملو [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 139-161]
 • اسطوره نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • اسطوره بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • اسطوره بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • اسطوره واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندر بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • اشک سبلان بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • اصغر فرهادی ادبیّات تطبیقی و سینمای ایران (جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 103-125]
 • اصیل و دخیل تحلیل دیدگاههای ادبی و نقدی ابوحیان توحیدی در الإمتاع والمؤانسة [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]
 • اعراب نقد و بررسی کتاب تاریخ ادبیّات عصر عبّاسی در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان باستان اثر وحید سبزیان‌پور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 15-32]
 • اعراب جاهلی بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متون ادبی ایران باستان و اعراب جاهلی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 89-114]
 • اکرم هنیه روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • اکسپرسیونیسم زیبایی‌شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بدر شاکر السّیّاب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-61]
 • الآخر تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • الآخر صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • الأدب الصّغیر والکبیر پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • الأدب الصّوفی دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 39-57]
 • الأدب العربی المعاصر ظاهرة تراسل الحواسّ فی الأدبین العربی والفارسی المعاصرین (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 169-184]
 • الأدب الفارسی ظاهرة تراسل الحواسّ فی الأدبین العربی والفارسی المعاصرین (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 169-184]
 • الأدب الکبیر فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • الأدب المقارن مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • الأدب المقارن تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الأدب المقارن من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • الأدب المقارن نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صورت گرفته از کتاب الأدب المقارن تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 251-273]
 • الأدب المقارن مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 21-41]
 • الأدب المقارن مظاهر الفکاهة بین ابن دانیال وعبید زاکانی فی تمثیلیّة طیف الخیال ورسالة أخلاق الأشراف (دراسة مقارنة فی الأبعاد الأخلاقیّة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-19]
 • الأدب المقارن آلیات إثراء عاطفة الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسة تحلیلیة مقارنة فی الرموز الشعریة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 21-37]
 • الأدب المقارن دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 39-57]
 • الأدب المقارن استدعاء التّراث فی شعر حمید السّبزواری وأحمد دحبور (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 57-77]
 • الأدب المقارن ملامح المدینة والمجتمع الإنسانی عند عبد الوهّاب البیاتی وأحمد شاملو (دراسة تحلیلیّة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 79-94]
 • الأدب المقارن نظرة فی روایة النّهایات لعبد الرّحمن منیف وفراغ سلوتش لمحمود دولت آبادی (دراسة مقارنة فی عناصر الرّوایة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 95-113]
 • الأدب المقارن الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 115-130]
 • الأدب المقارن وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 131-146]
 • الأدب المقارن توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 147-167]
 • الأدب المقارن ظاهرة تراسل الحواسّ فی الأدبین العربی والفارسی المعاصرین (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 169-184]
 • الأدب المقارن طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسة مقارنة حول قصیدتی ققنوس، والقصیدة والعنقاء [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-58]
 • الأدب المقارن الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]
 • الأدب المقارن صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 59-79]
 • الأدب المقارن استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 119-133]
 • الأدب المقارن اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-39]
 • الأدب المقارن دراسة «الکرونوتوب» التحلیلیة من منظار میخائیل باختین فی روایة «دو دنیا» و«ذاکرة الجسد» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 81-101]
 • الأدب المقارن دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 147-163]
 • الأدب المقارن دراسة مقارنة للتبئیر ﺍﻟﺴﺭﺩی من وجهة نظر جیرار جینیت (روایتی سنة البَلبَلة و موسم الهجرة الی الشمال، نموذجا) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 51-67]
 • الأدب المقارن تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • الأدب المقارن «تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی» فی مرایا النـقد [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 21-32]
 • الأدب المقارن مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 115-132]
 • الأدب المقارن دراسة مقارنة للتصدیر البدئی فی الروایات العربیة والفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 33-49]
 • الأدب المقارن التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 69-95]
 • الأدب المقارن صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • الآراء الصوفیة أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الاستعمار الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • الأنا تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • الأنا صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • البیاتی بررسی تطبیقی کهن الگوی مرگ و تولد دوباره در شعر خیام و عبدالوهاب البیاتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • البحوث العلمیة التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 69-95]
 • البساطة مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 115-132]
 • البنیة الروائیة البنیة الروائیة المشترکة بین روایتی «موسم الهجرة إلى الشمال» و«قربانی باد موافق» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 103-118]
 • التّأثیر والتأثّر وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 131-146]
 • التأثیر و التأثّر «تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی» فی مرایا النـقد [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 21-32]
 • التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 57-82]
 • التبئیر دراسة مقارنة للتبئیر ﺍﻟﺴﺭﺩی من وجهة نظر جیرار جینیت (روایتی سنة البَلبَلة و موسم الهجرة الی الشمال، نموذجا) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 51-67]
 • التّراث استدعاء التّراث فی شعر حمید السّبزواری وأحمد دحبور (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 57-77]
 • الترجمة التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 69-95]
 • التّرجمة وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 131-146]
 • الترجمه ملحق العدد [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 185-190]
 • التصدیر دراسة مقارنة للتصدیر البدئی فی الروایات العربیة والفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 33-49]
 • التصوّف الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]
 • التصوّف استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 119-133]
 • التقریر ملحق العدد [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 185-190]
 • التناص القرآنی التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • التواصل الادبی التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 69-95]
 • الثقافة الإسلامیة «تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی» فی مرایا النـقد [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 21-32]
 • الجبّار بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه «الجبّار» از نجیب محفوظ و «برخورد» از احمد محمود [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 105-123]
 • الجنس النسوی اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-39]
 • الحبّ مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 21-41]
 • الحداثة الشعریة أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الحیرة دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 147-163]
 • الحسین لغة ثانیة شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]
 • الحلاج استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 119-133]
 • الذّریعة إلی مکارم الشّریعة تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 141-162]
 • الرّباعیّات وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 131-146]
 • الرصافی تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الرّموز التّاریخیّة آلیات إثراء عاطفة الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسة تحلیلیة مقارنة فی الرموز الشعریة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 21-37]
 • الرّموز الدّینیّة آلیات إثراء عاطفة الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسة تحلیلیة مقارنة فی الرموز الشعریة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 21-37]
 • الرّوایة الاجتماعیّة نظرة فی روایة النّهایات لعبد الرّحمن منیف وفراغ سلوتش لمحمود دولت آبادی (دراسة مقارنة فی عناصر الرّوایة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 95-113]
 • الروایة العربیة دراسة مقارنة للتصدیر البدئی فی الروایات العربیة والفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 33-49]
 • الروایة الفارسیة دراسة مقارنة للتصدیر البدئی فی الروایات العربیة والفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 33-49]
 • السیاب صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 59-79]
 • السیاب والعنقاء طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسة مقارنة حول قصیدتی ققنوس، والقصیدة والعنقاء [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-58]
 • الشّحاذ بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • الشّحاذ بررسی نشانه – معناشناختی تطبیقی؛ الشّحاذ نجیب محفوظ و ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 39-56]
 • الشّریف الرّضیّ مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 21-41]
 • الشرق الأقصی صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • الشّعر الحدیث دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 39-57]
 • الشعر العربی والفارسی المعاصرین تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الشعر العربی والفارسی المعاصرین التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • الشعر العربی و الفارسی المعاصرین الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • الشعر العربی و الفارسی المعاصرین الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]
 • الشعر المعاصر طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسة مقارنة حول قصیدتی ققنوس، والقصیدة والعنقاء [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-58]
 • الشّعر المعاصر استدعاء التّراث فی شعر حمید السّبزواری وأحمد دحبور (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 57-77]
 • الشعر المعاصر العربی والإیرانی صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 59-79]
 • الشّهادة الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 115-130]
 • الشّهید الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 115-130]
 • الصورولوجیا تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • الطیب صالح البنیة الروائیة المشترکة بین روایتی «موسم الهجرة إلى الشمال» و«قربانی باد موافق» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 103-118]
 • العاطفة محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • العراق وإیران مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 115-132]
 • العطار دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 147-163]
 • العطار النیسابوری أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الغزل مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 21-41]
 • الفکاهة مظاهر الفکاهة بین ابن دانیال وعبید زاکانی فی تمثیلیّة طیف الخیال ورسالة أخلاق الأشراف (دراسة مقارنة فی الأبعاد الأخلاقیّة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-19]
 • الفکرة محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • القرآن الکریم «تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی» فی مرایا النـقد [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 21-32]
 • القصة القصیرة اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-39]
 • الکرونوتوب دراسة «الکرونوتوب» التحلیلیة من منظار میخائیل باختین فی روایة «دو دنیا» و«ذاکرة الجسد» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 81-101]
 • الکلمات الدّلیلیة: أبوالعلاء المعری من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • الکلمات الدّلیلیة: أحمد مطر التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • الکلمات الدّلیلیة: الادب المقارن محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • الکلمات الدّلیلیة: الجواهری الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • الکلمات الدّلیلیة: المفارقة التصویریة تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الکلمات الدّلیلیة: عبد الوهاب البیاتی أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الکلمات الدّلیلیة: نظریة التلقی تلقى إبراهیم أمین الشواربی و محمد الفراتی من الغزل الثامن لحافظ الشیرازی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 99-114]
 • الکلمات الدّلیلیّلة: شعر الزهد مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • الکویت التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 69-95]
 • الکومیدیا الإلهیة «تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی» فی مرایا النـقد [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 21-32]
 • الگوی کنشگر روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • اللّغة الشّعریّة الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 115-130]
 • المتنبی تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • المدرسة الأمیرکیّة ملامح المدینة والمجتمع الإنسانی عند عبد الوهّاب البیاتی وأحمد شاملو (دراسة تحلیلیّة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 79-94]
 • المدینة والمجتمع الإنسانی ملامح المدینة والمجتمع الإنسانی عند عبد الوهّاب البیاتی وأحمد شاملو (دراسة تحلیلیّة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 79-94]
 • الملهاة الفلسطینیّة ابراهیم نصرا... و تجربه‌ی رمان‌نویسی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • الموت والانبعاث طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسة مقارنة حول قصیدتی ققنوس، والقصیدة والعنقاء [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-58]
 • الموروث الدینی صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 59-79]
 • النّجمتان بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • النّسر ابو ریشه بررسی تطبیقی دو شعر «النّسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویز ناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 113-133]
 • النّظرة التّشائمیّة من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • النّقد الأدبی دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 39-57]
 • النّهایات نظرة فی روایة النّهایات لعبد الرّحمن منیف وفراغ سلوتش لمحمود دولت آبادی (دراسة مقارنة فی عناصر الرّوایة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 95-113]
 • النّهر بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • النّوم جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • الهامی کرمانشاهی بررسی جلوه‌های پایداری در خطبه‌های حضرت زینب (س) و شعر عاشورایی الهامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امام حسین (ع) بررسی سبک‌شناختی رثای امام حسین (ع) در شعر احمد وائلی و قیصر امین‌پور (مطالعه موردپژوهانه: دو قصیده «الدّم الثّائر» و «نی‌نامه») [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]
 • امام رضا (ع) بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • امام رضا (ع) بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]
 • امام على (ع) تأثیر حکمت هاى نهج البلاغه در ترجمه عربى کلیله و دمنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 75-101]
 • امام محمّد غزالی التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 57-82]
 • امپریالیسم گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجره إلی الشّمال از طیّب صالح و سووشون از سیمین دانشور [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]
 • امپرسیونیسم زیبایی‌شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بدر شاکر السّیّاب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-61]
 • امثال مولّد پژوهشی در کنایه‌های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد در مجمع الأمثال میدانی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • امّ سعد بررسی و نقد رمان امّ سعد و دختر شینا براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فِرکلاف [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 19-27]
 • انبیای غیر اولوالعزم بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • انتقاد اجتماعی بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • انتقاد و اعتراض ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 163-188]
 • اندیشه‌های خیامی چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]
 • اندوه بررسی مفهوم «اندوه» در شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه‌ها‌ی عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 25-50]
 • انسان معاصر بازتاب اسطورۀ قهرمان در شعر انسان‌گرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-26]
 • انقلاب اسلامی ایران تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • انقلاب الجزایر تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • انقلاب کنگو رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا [(مقالات آماده انتشار)]
 • انواع ادبی نوع شناسی تطبیقی حماسه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 109-132]
 • انوری بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 139-154]
 • انوری بررسی تطبیقی طرح‌واره‌ای استعاره‌های عناصر اربعه در شعر متنبّی و انوری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • اورخان میسر تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]

ب

 • بیاتی چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]
 • بیاتی زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریّه ساخت‌یابی گیدنز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-56]
 • باد تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • باده سرایی مادّی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • بازآفرینی هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 49-69]
 • بازآفرینی ادبی بهار و ادب عربی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 183-206]
 • بافت فرهنگی بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 39-55]
 • بحرالعلوم بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • بدر شاکرالسّیاب بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • بدر شاکر السّیاب پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • بدر شاکر السّیّاب نقد اجتماعی رمان برّه گمشده راعی (هوشنگ گلشیری) و سروده حفّار القبور (بدر شاکر السّیّاب) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-103]
 • بدیع بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • بیدل و غزلیات تأثیر روایات قرآنی داستان حضرت موسی (ع) در غزلیّات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برّة گمشدة راعی نقد اجتماعی رمان برّه گمشده راعی (هوشنگ گلشیری) و سروده حفّار القبور (بدر شاکر السّیّاب) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-103]
 • برجسته سازی گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-124]
 • برخورد بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه «الجبّار» از نجیب محفوظ و «برخورد» از احمد محمود [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 105-123]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برگردان‌های بلاغی نقد و بررسی برگردان‌های بلاغی در ترجمه عربی شعر حافظ از صلاح الصّاوی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 127-152]
 • بروکلین هایتس جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 91-117]
 • بزرگ علوی بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • بزرگ علوی بررسی تطبیقی ادبیّات زندان در ورق‌پاره‌های زندان بزرگ علوی و شرق المتوسّط عبد الرّحمن منیف [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 163-182]
 • بغداد «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • بلاغت تحلیل دیدگاههای ادبی و نقدی ابوحیان توحیدی در الإمتاع والمؤانسة [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]
 • بلاغت" مقایسه و بررسی انشای طلبی در بلاغت فارسی و عربی (مطالعة موردی: معانی ثانویة نهی تحذیری) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 189-212]
 • بلند الحیدری مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 51-73]
 • بین القصرین بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • بینامتنی نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • بینامتنیّت بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • بینامتنیّت تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 141-162]
 • بینش اساطیری زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-62]
 • بهار تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]
 • بهار میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • بهزاد کرمانشاهی نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-38]
 • بؤرة السرد دراسة مقارنة للتبئیر ﺍﻟﺴﺭﺩی من وجهة نظر جیرار جینیت (روایتی سنة البَلبَلة و موسم الهجرة الی الشمال، نموذجا) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 51-67]
 • بوصیری بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • بولس سلامه بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]
 • بومی‌گرایی بررسی تطبیقی بومی‌گرایی در رمان (مطالعه موردپژوهانه: دو رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «داستان یک شهر» احمد محمود) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 82-103]

پ

 • پاتریس لومومبا رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • پایداری بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • پرینوش صنیعی نمایه‌سازیِ تصویر رنجْ‌مند‌یِ زنان در دو رمان سهم من از پرینوش صنیعی و بنات الرّیاض اثر رجاء عبدالله الصّانع [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 81-102]
 • پرومته بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]
 • پروین اعتصامی بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • پروین اعتصامی خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 41-68]
 • پروین اعتصامی بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهش­های ادبی نقدی بر کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 67-84]
 • پژوهشهاى تطبیقى بین عربى وفارسى پژوهشهاى تطبیقى بین فارسى و عربى [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-39]
 • پل ناتمام بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-119]
 • پوپولیسم بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 65-89]

ت

 • تأثیر و تأثّر قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • تاریخ ادبیّات­ نویسی تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-102]
 • تحریف فرهنگ و ارزش شبیخون فرهنگی و مبانی آن در ادبیات تطبیقی اسلامی (بررسی تطبیقی؛ در خدمت وخیانت روشنفکران از جلال آل احمد و أجنحه المکر الثلاثه از عبدالرحمن حسن حَبَنکه المیدانی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل تطبیقی پژوهشی در تطبیق گفتاشنود نمایشی «صندلی‌ها»ی اوژن یونسکو، «زاویه» غلامحسین ساعدی و «یا طالع الشّجرة» توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 125-147]
 • تحلیل گفتمان تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • تراسل الحواسّ ظاهرة تراسل الحواسّ فی الأدبین العربی والفارسی المعاصرین (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 169-184]
 • ترامتنیت نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترامتنیّت تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 141-162]
 • ترجمة برتون هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 49-69]
 • ترجمة عربی نقد و بررسی برگردان‌های بلاغی در ترجمه عربی شعر حافظ از صلاح الصّاوی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 127-152]
 • ترجمة فارسی پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • ترجمة مثنوی معادل‌یابی واژگان و عبارات در ترجمه عربی دفتر چهارم مثنوی معنوی (مطالعه موردی ترجمه علی عبّاس زلیخه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • ترجمه تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • ترجمه سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 185-186]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 277-283]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • ترجمه مفهوم عرفانی کنایه در ترجمه عربی عمر شبلی از دیوان حافظ براساس نظریّه آنتوان برمن [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • ترجمه نقد و نظر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-153]
 • ترجمه و تقریر پاره و نکته ها [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 173-181]
 • تشیّع دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • تصویرپردازی بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • تصویر شعری بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-22]
 • تصویرشناسی گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • تصویرشناسی تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • تصویرشناسی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • تصویرشناسی شرق و غرب تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]
 • تصویرگرایی نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • تصوف تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • تصوّف بررسی و تحلیل تطبیقی وحدت وجود در شعر ابن عربی و شمس مغربی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 25-40]
 • تصوّف و عرفان اسلامی سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعه موردپژوهانه: دو سروده«مرثیة الحلاّج» و «حلاّج») [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 1-21]
 • تعبیر «پاره‌ ها و نکته‌ ها» را از مجلّه «گزارش میراث» به عاریت گرفته‌ ایم. 2. این بخش پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 209-214]
 • تعریب بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • تعهّد اجتماعی بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • تغزّل رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • تفسیر تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • تقیه بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • تمدّن نقد و بررسی کتاب تاریخ ادبیّات عصر عبّاسی در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان باستان اثر وحید سبزیان‌پور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 15-32]
 • تمدّن ایران واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطورة جفت‌گیاهی در تمدّن‏های فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اسطورة سیاوش و سودابه و تمّوز و عشتار) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 115-138]
 • تمدّن بین‌النّهرین واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطورة جفت‌گیاهی در تمدّن‏های فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اسطورة سیاوش و سودابه و تمّوز و عشتار) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 115-138]
 • تمّوز نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • تنش بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • توفیق الحکیم پژوهشی در تطبیق گفتاشنود نمایشی «صندلی‌ها»ی اوژن یونسکو، «زاویه» غلامحسین ساعدی و «یا طالع الشّجرة» توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 125-147]

ث

 • ثورة فی الجحیم زهاوی سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]

ج

 • جابر عصفور بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-22]
 • جاحظ واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • جاحظ بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 235-250]
 • جای خالی سلوچ بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • جایگاه اجتماعی بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متون ادبی ایران باستان و اعراب جاهلی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 89-114]
 • جامعة پدرسالار بررسی «ازخودبیگانگی زن» در جامعۀ پدرسالار داستان‎های کوتاه «زویا پیر‎زاد» و «هیفاء بیطار» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 43-62]
 • جامعه‎گرایی نقد و بررسی جلوه‌های رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر شاعران معاصر مصر و ایران (مطالعه مورد‌پژوهانه: حلمی سالم و عارف قزوینی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 19-38]
 • جامعه­ شناختی ادبی جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • جامعه‌شناختی ادبی بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 65-89]
 • جامعه شناسی ادبیّات «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • جامعه­شناسی انتقادی بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • جامعه ­شناسی زبان بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • جامعه‌شناسی زبان جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • جاندار و بی­جان بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • جبران خلیل جبران بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]
 • جبران خلیل جبران جلوه‌های رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزادۀ عشقی و «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 57-71]
 • جبران خلیل جبران پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • جبران خلیل جبران بررسی هم‌سنج جایگاه زن در نامه‌های عاشقانۀ یک پیامبر (جبران خلیل جبران) و چهل نامۀ کوتاه به همسرم (نادر ابراهیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 81-93]
 • جدال سعدی با مدّعی تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • جدایی نادر از سیمین ادبیّات تطبیقی و سینمای ایران (جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 103-125]
 • جیرار جینیت دراسة مقارنة للتبئیر ﺍﻟﺴﺭﺩی من وجهة نظر جیرار جینیت (روایتی سنة البَلبَلة و موسم الهجرة الی الشمال، نموذجا) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 51-67]
 • جریان ادبی بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • جرجی زیدان نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • جغرافیاى ادبیات تطبیقى پژوهشهاى تطبیقى بین فارسى و عربى [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-39]
 • جلال آل احمد تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]
 • جلال آل احمد بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در رمان ابن الفقیر اثر مولود فرعون و داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 119-140]
 • جنایة الأب على الابن من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • جناح الکاظمی رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 63-79]
 • جنسیّت جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • جنگ خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]
 • جنگ تحمیلی زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 95-110]
 • جهاد اکبر بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسة آن با نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 71-91]
 • جهان عرب گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • جواد جمیل شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]
 • جواهر البلاغة بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]

چ

 • چالش میان فارسی و عربی نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر آذرتاش آذرنوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 33-65]
 • چتر جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • چشم­هایش تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • چندگانگی معنایی رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریّه کثرت‌گرایی در فهم متنِ ریکور) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 107-127]

ح

 • حاتمی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • حادثة شرف بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • حارس المدینة الضائعة تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]
 • حافظ بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • حافظ عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • حافظ مفهوم عرفانی کنایه در ترجمه عربی عمر شبلی از دیوان حافظ براساس نظریّه آنتوان برمن [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • حافظ ابراهیم تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • حافظ ابراهیم مقایسه دوسویه شعر حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم (نقد و پردازش اصول رمانتیسم) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]
 • حافظ الشیرازی تلقى إبراهیم أمین الشواربی و محمد الفراتی من الغزل الثامن لحافظ الشیرازی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 99-114]
 • حزن مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-18]
 • حس ­آمیزی گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-124]
 • حسب الشّیخ جعفر رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • حسین بن منصور حلاّج سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعه موردپژوهانه: دو سروده«مرثیة الحلاّج» و «حلاّج») [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 1-21]
 • حسین جمعه بررسی و ارزیابی کتاب مرایا للالتقاء والارتقاء بین الأدبین العربی والفارسی اثر حسین جمعه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 137-154]
 • حسین منزوی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • حسین منزوی آلیات إثراء عاطفة الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسة تحلیلیة مقارنة فی الرموز الشعریة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 21-37]
 • حسن هنرمندی مقایسه دوسویه شعر حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم (نقد و پردازش اصول رمانتیسم) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]
 • حیص بیص بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «سنایی غزنوی» و «حیص بیص» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]
 • حطیئه بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 139-154]
 • حفّار القبور نقد اجتماعی رمان برّه گمشده راعی (هوشنگ گلشیری) و سروده حفّار القبور (بدر شاکر السّیّاب) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-103]
 • حکایت تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • حکمت نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • حکمت ایرانی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • حکمت‌های ایرانی سیر تحول حکمت‌های ایرانی در منابع عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 85-106]
 • حلمی سالم نقد و بررسی جلوه‌های رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر شاعران معاصر مصر و ایران (مطالعه مورد‌پژوهانه: حلمی سالم و عارف قزوینی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 19-38]
 • حماسة حسینی حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]
 • حماسه و ملحمه نوع شناسی تطبیقی حماسه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 109-132]
 • حمید السّبزواری استدعاء التّراث فی شعر حمید السّبزواری وأحمد دحبور (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 57-77]
 • حمیدرضا برقعی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]

خ

 • خاطرت کودکی واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • خاقانی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • خاقانی شروانی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • خیام رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • خیّام واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]
 • خیّام بررسی تطبیقی کهن الگوی مرگ و تولد دوباره در شعر خیام و عبدالوهاب البیاتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • خاورشناسان نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر آذرتاش آذرنوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 33-65]
 • خراسان مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 133-145]
 • خرد و خردورزی جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • خردورزی خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 41-68]
 • خسی در میقات تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]
 • خطبه انوشروان بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسة آن با نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 71-91]
 • خلیل پروینی بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) اثر خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-13]
 • خلیل پروینی نقدی بر کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 67-84]
 • خلیل پروینی نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صورت گرفته از کتاب الأدب المقارن تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 251-273]
 • خلیل حاوی بررسی تطبیقی اسطوره‌های دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شاملو [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 139-161]
 • خلیل حاوی توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 147-167]
 • خلیل مطران بررسی تطبیقی نماد «شیر» در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 159-174]
 • خلیل مطران خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی » [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوانش سیاسی- اجتماعی بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • خورشید بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • خوش باشی اپیکوری واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]
 • خوشبینی راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]
 • خوشه­بندیِ ادبیّات تطبیقی علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 1-28]

د

 • دا بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 107-128]
 • داستان بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-109]
 • داستان جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • داستان شکار شیر و گرگ و روباه مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 129-163]
 • داستان کوتاه روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • داستان کوتاه بررسی «ازخودبیگانگی زن» در جامعۀ پدرسالار داستان‎های کوتاه «زویا پیر‎زاد» و «هیفاء بیطار» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 43-62]
 • داستان‌ کوتاه بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • دختر شینا بررسی و نقد رمان امّ سعد و دختر شینا براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فِرکلاف [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 19-27]
 • دراسات نظریة وتطبیقیة نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صورت گرفته از کتاب الأدب المقارن تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 251-273]
 • دریافت کننده (مخاطب) تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • درام ادبیّات تطبیقی و سینمای ایران (جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 103-125]
 • درونی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • دعبل خزاعی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]
 • دفاع مقدّس جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 23-44]
 • دفتر چهارم مثنوی معادل‌یابی واژگان و عبارات در ترجمه عربی دفتر چهارم مثنوی معنوی (مطالعه موردی ترجمه علی عبّاس زلیخه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • دیوان طغرایی مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 129-163]
 • دو دنیا دراسة «الکرونوتوب» التحلیلیة من منظار میخائیل باختین فی روایة «دو دنیا» و«ذاکرة الجسد» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 81-101]
 • دومه ود حامد درآمدی تطبیقی بر شاخصه‌های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح (مطالعه موردی داستان گاو و دومه ود حامد) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 129-144]

ذ

 • ذاکرة الجسد تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • ذاکرة الجسد دراسة «الکرونوتوب» التحلیلیة من منظار میخائیل باختین فی روایة «دو دنیا» و«ذاکرة الجسد» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 81-101]
 • ذهنی‌گرایی معتدل رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریّه کثرت‌گرایی در فهم متنِ ریکور) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 107-127]

ر

 • راه­آب­نامه سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • رباعیات خیّام تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • ربیع فی الرّماد خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • رثای امام حسین (ع) رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 63-79]
 • رجاء عبدالله الصّانع نمایه‌سازیِ تصویر رنجْ‌مند‌یِ زنان در دو رمان سهم من از پرینوش صنیعی و بنات الرّیاض اثر رجاء عبدالله الصّانع [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 81-102]
 • رجال فی الشمس شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 175-206]
 • رجال فی الشّمس بررسی تطبیقی مؤلّفه های پایداری در داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال فی الشّمس (غسّان کنفانی) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • رحماندوست کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • ریکور رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریّه کثرت‌گرایی در فهم متنِ ریکور) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 107-127]
 • رمان بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • رمان بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان‌نویسان زن با تکیه بر رمان‌های سیمین دانشور و نوال السّعداوی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-35]
 • رمان تاریخی نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • رمانتیسم بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 121-141]
 • رمانتیسم نقد و بررسی جلوه‌های رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر شاعران معاصر مصر و ایران (مطالعه مورد‌پژوهانه: حلمی سالم و عارف قزوینی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 19-38]
 • رمانتیسم مقایسه دوسویه شعر حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم (نقد و پردازش اصول رمانتیسم) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]
 • رمانتیسم جلوه‌های رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزادۀ عشقی و «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 57-71]
 • رمانتیسم جامعه گرا واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 85-107]
 • رمان دال هویّت و مهاجرت در رمان دال (محمود گلاب‌درّه‌ای) و عصفور من الشّرق (توفیق الحکیم) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 61-79]
 • رمز بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • رنگ بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • رنگ کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • روابط فرهنگی - ادبی ایران و عرب معاصر عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • روایت پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • روایت بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • روایت بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-119]
 • روایت زمان شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 175-206]
 • روایت‌شناسی بررسی تطبیقی کارکرد عنصر وصف در ساختار روایی رمان‌های «العالم ناقصاً واحد» و «غنیمت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • روبن لاکوف اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-39]
 • رودکی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • روش تحقیق انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]
 • روش تطبیق بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 39-55]
 • روشنایی واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطورة جفت‌گیاهی در تمدّن‏های فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اسطورة سیاوش و سودابه و تمّوز و عشتار) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 115-138]
 • رویکرد اجتماعی سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • رویکرد لفویر بررسی تطبیقی ترجمه‌های ندی حسّون و محمد نورالدین عبد المنعم از شعر«سفر به خیرِ» محمدرضا شفیعی کدکنی بر اساس رویکرد لفویر (1975) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رونق المجالس بازتاب فرهنگ و ادب عربی در منظومة رونق المجالس نصیبی کرمانشاهی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 73-94]
 • رئالسیم درآمدی تطبیقی بر شاخصه‌های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح (مطالعه موردی داستان گاو و دومه ود حامد) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 129-144]

ز

 • زیبایی­شناسی زیبایی‌شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بدر شاکر السّیّاب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-61]
 • زیبایی‌شناسی رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]
 • زبان جنسیّتی بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • زبان عربی بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • زبان عربی عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • زبان عربی بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 105-123]
 • زبان فارسی تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • زبان فارسی بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • زبان و ادبیّات فارسی عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • زرّین‏کوب رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • زکریا تامر خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • زکریا تامر بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • زکریا تامر بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-109]
 • زکریا تامر بررسی تطبیقی سوررئالیسم در دو داستان‌کوتاه «فی یوم مرح» زکریّا تامر و «سه قطره خون» صادق هدایت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • زمان اساطیری زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-62]
 • زمانمندی خطی و یادواره‌ای بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندی خطی و یادواره‌ای (مطالعة موردی: «بعد از ظهر سبز» و «دُومَه وَد حَامِد») [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 1-23]
 • زمستان واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • زمین ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • زمین سوخته بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • زن بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • زن میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • زن ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • زن بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • زن بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متون ادبی ایران باستان و اعراب جاهلی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 89-114]
 • زن نمایه‌سازیِ تصویر رنجْ‌مند‌یِ زنان در دو رمان سهم من از پرینوش صنیعی و بنات الرّیاض اثر رجاء عبدالله الصّانع [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 81-102]
 • زن زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریّه ساخت‌یابی گیدنز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-56]
 • زن بررسی هم‌سنج جایگاه زن در نامه‌های عاشقانۀ یک پیامبر (جبران خلیل جبران) و چهل نامۀ کوتاه به همسرم (نادر ابراهیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 81-93]
 • زینب (س) زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • زندگی بررسی اندیشه‌ی مرگ و زندگی در شعر محمود درویش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • زندگی مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 51-73]
 • زنده­باد کمیل بررسی تطبیقی مؤلّفه های پایداری در داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال فی الشّمس (غسّان کنفانی) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • زهاوی میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • زهاوی نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • زهاوی ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 163-188]
 • زویا بیرزاد اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-39]
 • زویا پیر‎ بررسی «ازخودبیگانگی زن» در جامعۀ پدرسالار داستان‎های کوتاه «زویا پیر‎زاد» و «هیفاء بیطار» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 43-62]
 • زوجیت ترسیم جایگاه زن به عنوان همسر در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیست دوبوار و سارتر) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 23-47]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندی خطی و یادواره‌ای (مطالعة موردی: «بعد از ظهر سبز» و «دُومَه وَد حَامِد») [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 1-23]
 • ژرار ژنت نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژرف اندیشی بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • ژیلبر دوران تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]
 • ژولیوا کریستوا بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندی خطی و یادواره‌ای (مطالعة موردی: «بعد از ظهر سبز» و «دُومَه وَد حَامِد») [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 1-23]

س

 • سیاب بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • سیّاب نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • ساخت­گرایی تکوینی مؤلّفه‌های جامعه‌شناختی در رمان أعراس آمنه (ابراهیم نصراللّه) و مهمان مهتاب (فرهاد حسن‌زاده) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • سیاست دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • ساعدی پژوهشی در تطبیق گفتاشنود نمایشی «صندلی‌ها»ی اوژن یونسکو، «زاویه» غلامحسین ساعدی و «یا طالع الشّجرة» توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 125-147]
 • ساموئل بکت بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرّخزاد و نزار قبانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-88]
 • سیاوش کسرایی مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 51-73]
 • سبز بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • سبک شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]
 • سبک زنانه بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • سبک­شناسی بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعه موردپژوهانه: دو سروده«مرثیة الحلاّج» و «حلاّج») [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 1-21]
 • سبک‌شناسی بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعه موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه) [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 23-44]
 • سبک‌شناسی بررسی سبک‌شناختی رثای امام حسین (ع) در شعر احمد وائلی و قیصر امین‌پور (مطالعه موردپژوهانه: دو قصیده «الدّم الثّائر» و «نی‌نامه») [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]
 • سبک‌شناسی آماری بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «قالت لی السّمراء» نزار قبانی و «رستاخیز» سیمین بهبهانی براساس معادلة بوزیمان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • سبک هندی تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 145-170]
 • سپهری بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-3]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 9-10]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-1]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-1]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-1]
 • سیّد حسن حسینی حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]
 • سیّد حسن حسینی شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]
 • سیّد حسن حسینی زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 95-110]
 • سیّد رضی بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • سیّد رضا موسوی هندی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • سیّد علی موسوی گرمارودی فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 45-63]
 • سیّد مهدی بحرالعلوم بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • سریال تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]
 • سَربَروس نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • سیرة شجاع بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • سرخ بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • سرقات شعری واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • سرقت ادبی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • سیستان مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 133-145]
 • سعاد الصباح واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 85-107]
 • سعاد الصّباح بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 23-42]
 • سعاد‌ صباح جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • سعدی بررسی تطبیقی تأثیرگذاری مضامین تعلیمی نهج البلاغه در کلام سعدی و فرطوسی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 69-83]
 • سعدی آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • سعید عقل گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-124]
 • سعید علّوش نقد و بررسی کتاب مدارس الأدب المقارن اثر سعید علّوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 155-171]
 • سفر درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • سفر به گرای 270 درجه بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-119]
 • سلیمان تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • سلیمان عیسی کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • سلمان هراتی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • سلمان هراتی الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 115-130]
 • سلمان هراتی جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 23-44]
 • سمبلیسم تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • سمیح القاسم راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]
 • سمیح القاسم جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 23-44]
 • سیمین بهبهانی واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 85-107]
 • سیمین بهبهانی بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 1-20]
 • سیمین بهبهانی بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 23-42]
 • سیمین بهبهانی بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «قالت لی السّمراء» نزار قبانی و «رستاخیز» سیمین بهبهانی براساس معادلة بوزیمان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • سیمین دانشور بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • سیمین دانشور بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان‌نویسان زن با تکیه بر رمان‌های سیمین دانشور و نوال السّعداوی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-35]
 • سنایی بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «سنایی غزنوی» و «حیص بیص» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]
 • سنایی بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • سنة البَلبَلة دراسة مقارنة للتبئیر ﺍﻟﺴﺭﺩی من وجهة نظر جیرار جینیت (روایتی سنة البَلبَلة و موسم الهجرة الی الشمال، نموذجا) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 51-67]
 • سنّت و تجدّد بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • سندباد درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • سنگ­های شیطان بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • سه تابلو مریم جلوه‌های رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزادۀ عشقی و «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 57-71]
 • سهروردی کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-112]
 • سه ­قطره خون خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • سوانح العشّاق بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشّاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 187-210]
 • سوررئالیسم بررسی تطبیقی سوررئالیسم در دو داستان‌کوتاه «فی یوم مرح» زکریّا تامر و «سه قطره خون» صادق هدایت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • سوگ فرزند بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • سووشون بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • سووشون گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجره إلی الشّمال از طیّب صالح و سووشون از سیمین دانشور [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]

ش

 • شاکر السّیّاب زیبایی‌شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بدر شاکر السّیّاب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-61]
 • شاملو زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریّه ساخت‌یابی گیدنز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-56]
 • شاهنامه جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • شاهنامه بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • شاهنامه فردوسی بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • شاهنامه فردوسی کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-112]
 • شب رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • شبیخون فرهنگی شبیخون فرهنگی و مبانی آن در ادبیات تطبیقی اسلامی (بررسی تطبیقی؛ در خدمت وخیانت روشنفکران از جلال آل احمد و أجنحه المکر الثلاثه از عبدالرحمن حسن حَبَنکه المیدانی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شخصیّت امام رضا (ع) سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • شخصیت‌های دینی کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 153-182]
 • شیخ صنعان تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • شیخ محسن ابوالحب بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • شرفات ابراهیم نصرا... و تجربه‌ی رمان‌نویسی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • شریف رضی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • شرق تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • شرق المتوسّط بررسی تطبیقی ادبیّات زندان در ورق‌پاره‌های زندان بزرگ علوی و شرق المتوسّط عبد الرّحمن منیف [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 163-182]
 • شرق و غرب رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • شروه شروه و علوانیه؛ نگاهی تطبیقی به ساختار نواهای بومی در خوزستان و بوشهر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • شطح ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • شعر بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • شعر واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 85-107]
 • شعر بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 105-123]
 • شعر ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-158]
 • شعراء الدّستور مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 115-132]
 • شعر آیینی بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-146]
 • شعر بختیاری درون‌مایه‌های مشترک تغزّل‌های طللی معلّقات و کوچ سروده های بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • شعر پایداری بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • شعر پایداری پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • شعر پایداری بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • شعر پایداری بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعه موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه) [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 23-44]
 • شعر پایداری مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-18]
 • شعر جاهلی- رمز- زن- خورشید-ماه- آهو- کبوتر- خرما- شتر- رنگ زیبایی‌های تغزّل با سمبل‌های زنانه در شعر جاهلی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]
 • شعر حافظ نقد و بررسی برگردان‌های بلاغی در ترجمه عربی شعر حافظ از صلاح الصّاوی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 127-152]
 • شعر دیداری شعر کانکریت در گذشتۀ ادبی ایران و عرب [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 133-154]
 • شعر دینی و عاشورایی بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 143-164]
 • شعر رضوی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • شعر رضوی بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • شعر شمع روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 133-151]
 • شعر طنز نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-69]
 • شعر عاشورایی بررسی جلوه‌های پایداری در خطبه‌های حضرت زینب (س) و شعر عاشورایی الهامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر عربی رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]
 • شعر عربی ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • شعر عربی قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • شعر عربی بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • شعر عربی بهار و ادب عربی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 183-206]
 • شعر عربی درون‌مایه‌های مشترک تغزّل‌های طللی معلّقات و کوچ سروده های بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • شعر عربی بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • شعر عربی دورة عبّاسی نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • شعر عربی و فارسی بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]
 • شعر عربی و فارسی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • شعر عربی و فارسی رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • شعر عربی و فارسی شعر کانکریت در گذشتۀ ادبی ایران و عرب [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 133-154]
 • شعر عربى مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 133-145]
 • شعر فارسی بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • شعر فارسی بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • شعر فارسی سدة هشتم نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • شعر فارسی و عربی بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «سنایی غزنوی» و «حیص بیص» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]
 • شعر کانکریت شعر کانکریت در گذشتۀ ادبی ایران و عرب [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 133-154]
 • شعر کودک کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • شعر متعهّد سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • شعر متعهّد شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]
 • شعر متعهّد دینی بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]
 • شعر معاصر بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • شعر معاصر واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • شعر معاصر بررسی تطبیقی اسطوره‌های دینی در شعر خلیل حاوی و احمد شاملو [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 139-161]
 • شعر معاصر خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 51-68]
 • شعر معاصر کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 153-182]
 • شعر معاصر خوانش رمزگان‌های اجتماعی در دو قطعة «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «الطیور» (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 155-180]
 • شعر معاصر نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-38]
 • شعر معاصر بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 23-42]
 • شعر معاصر زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • شعر معاصر ایران بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • شعر معاصر ایران و عراق ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 163-188]
 • شعر معاصر ایران و عرب بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • شعر معاصر عراق بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • شعر معاصر عربی درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • شعر معاصر عربی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • شعر معاصر عربی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • شعر معاصر عربی بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعه موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه) [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 23-44]
 • شعر معاصر عربی و فارسی جلوه های مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (مطالعه مورد پژوهش: شعر علی محمود طه و محمّد حسین شهریار) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 165-186]
 • شعر معاصر عربی و فارسی نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-69]
 • شعر معاصر عربی و فارسی مقایسه دوسویه شعر حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم (نقد و پردازش اصول رمانتیسم) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «قالت لی السّمراء» نزار قبانی و «رستاخیز» سیمین بهبهانی براساس معادلة بوزیمان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • شعر معاصر فارسی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • شعر معاصر فارسی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • شعر معاصر فارسی جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 91-117]
 • شعر معاصر فارسی و عربی پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • شعر معاصر فارسی و عربی بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • شعر معاصر فارسی و عربی بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 213-233]
 • شعر معاصر مصر تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • شعر مقاومت راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]
 • شعر مقاومت بررسی اندیشه‌ی مرگ و زندگی در شعر محمود درویش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • شعر مقاومت بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 143-164]
 • شعر مقاومت جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 23-44]
 • شعر مقاومت مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 1-26]
 • شعر نو بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • شفیعی کدکنی بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • شفیعی کدکنی سبک‌شناسی «تصویر حلاّج» در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (مطالعه موردپژوهانه: دو سروده«مرثیة الحلاّج» و «حلاّج») [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 1-21]
 • شفیعی کدکنی دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 39-57]
 • شمس مغربی بررسی و تحلیل تطبیقی وحدت وجود در شعر ابن عربی و شمس مغربی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 25-40]
 • شمس و طغرا نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • شناسنامه شناسنامه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • شناسنامه شناسنامه علمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-13]
 • شهریار واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • شهریار الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • شهریار بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]
 • شهریار جلوه های مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (مطالعه مورد پژوهش: شعر علی محمود طه و محمّد حسین شهریار) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 165-186]
 • شهرگریزی بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرها فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • شهوة الأجنحة صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • شوقی تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]

ص

 • صاحب بن عبّاد بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • صاحب‌بن عبّاد تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • صادق کرمیار بررسی تطبیقی کارکرد عنصر وصف در ساختار روایی رمان‌های «العالم ناقصاً واحد» و «غنیمت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق هدایت خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • صادق هدایت بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-109]
 • صادق هدایت بررسی تطبیقی سوررئالیسم در دو داستان‌کوتاه «فی یوم مرح» زکریّا تامر و «سه قطره خون» صادق هدایت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • صلاح الصّاوی نقد و بررسی برگردان‌های بلاغی در ترجمه عربی شعر حافظ از صلاح الصّاوی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 127-152]
 • صلاح جاهین رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • صلاح عبدالصّبور بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 93-106]
 • صلاح عبد الصّبور آلیات إثراء عاطفة الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسة تحلیلیة مقارنة فی الرموز الشعریة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 21-37]
 • صنع­الله ابراهیم بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]

ض

 • ضرب‌المثل ایرانی و عربی تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • ضرب­المثل عرب­های خوزستان التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 1-20]
 • ضرب ­المثل فارسی التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 1-20]
 • ضروری است پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 209-214]

ط

 • طاهر احمد مکّی «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • طاهره صفارزاده کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 153-182]
 • طاهره صفّارزاده واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • طیب صالح بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندی خطی و یادواره‌ای (مطالعة موردی: «بعد از ظهر سبز» و «دُومَه وَد حَامِد») [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 1-23]
 • طیف الخیال مظاهر الفکاهة بین ابن دانیال وعبید زاکانی فی تمثیلیّة طیف الخیال ورسالة أخلاق الأشراف (دراسة مقارنة فی الأبعاد الأخلاقیّة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-19]
 • طللیّه درون‌مایه‌های مشترک تغزّل‌های طللی معلّقات و کوچ سروده های بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • طنز بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 235-250]
 • طنز سیاسی - اجتماعی طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]

ع

 • عارف قزوینی نقد و بررسی جلوه‌های رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر شاعران معاصر مصر و ایران (مطالعه مورد‌پژوهانه: حلمی سالم و عارف قزوینی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 19-38]
 • عاشورا بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • عاطفه بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • عبارات عربی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • عبّاسیان نقد و بررسی کتاب تاریخ ادبیّات عصر عبّاسی در پرتو فرهنگ و تمدّن ایرانیان باستان اثر وحید سبزیان‌پور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 15-32]
 • عبّاس زلیخه معادل‌یابی واژگان و عبارات در ترجمه عربی دفتر چهارم مثنوی معنوی (مطالعه موردی ترجمه علی عبّاس زلیخه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • عبدالرّحمان منیف بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-119]
 • عبدالرّحمن الشّرقاوی ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • عبد الرّحمن منیف بررسی تطبیقی ادبیّات زندان در ورق‌پاره‌های زندان بزرگ علوی و شرق المتوسّط عبد الرّحمن منیف [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 163-182]
 • عبد الرّحمن منیف نظرة فی روایة النّهایات لعبد الرّحمن منیف وفراغ سلوتش لمحمود دولت آبادی (دراسة مقارنة فی عناصر الرّوایة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 95-113]
 • عبد الرحمن یوسف بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • عبدالصبور واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • عبدالصّبور درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • عبدالمعطی حجازی بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 121-141]
 • عبدالمعطی حجازی بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالوهاب البیاتی استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 119-133]
 • عبدالوهّاب البیاتی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • عبدالوهّاب البیاتی بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 93-106]
 • عبد الوهّاب البیاتی واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 45-63]
 • عبد الوهّاب البیاتی ملامح المدینة والمجتمع الإنسانی عند عبد الوهّاب البیاتی وأحمد شاملو (دراسة تحلیلیّة مقارنة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 79-94]
 • عبدالوهاب بیاتی بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • عبد الوهّاب بیاتی نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-38]
 • عبید زاکانی طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]
 • عبید زاکانی بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 235-250]
 • عبید زاکانی مظاهر الفکاهة بین ابن دانیال وعبید زاکانی فی تمثیلیّة طیف الخیال ورسالة أخلاق الأشراف (دراسة مقارنة فی الأبعاد الأخلاقیّة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-19]
 • عتبات النص دراسة مقارنة للتصدیر البدئی فی الروایات العربیة والفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 33-49]
 • عراق فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • عرفان ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • عرفان عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • عرفان تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • عروه و عفرا مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]
 • عزاداران بیل درآمدی تطبیقی بر شاخصه‌های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح (مطالعه موردی داستان گاو و دومه ود حامد) [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 129-144]
 • عزیزی زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • عشق مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • عشق عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • عشق اساطیری رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • عشق آنیمایی رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • عشق گیتی‏مدار رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • عشق و محبّت بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشّاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 187-210]
 • عصر الجلید وبعد الجلید توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 147-167]
 • عصفور من الشّرق هویّت و مهاجرت در رمان دال (محمود گلاب‌درّه‌ای) و عصفور من الشّرق (توفیق الحکیم) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 61-79]
 • عضد الدولة تمثّل الأنا العربیة والآخر الإیرانی (عضدالدولة البویهی نموذجاً) فی شعر المتنبّی وابن نباتة السعدی [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 97-114]
 • عطار تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • عطف الألف المألوف بررسی تطبیقی مفهوم عشق در سوانح العشّاق احمد غزالی و عطف الألف ابوالحسن دیلمی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 187-210]
 • عقاب خانلری بررسی تطبیقی دو شعر «النّسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویز ناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 113-133]
 • علی احمد باکثیر بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • علی طریق إرم جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • علی فوده فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 45-63]
 • علم الاجتماع الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]
 • علم الصورة صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • علم بدیع بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • علم بلاغت بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • علی محمود طه واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]
 • علم‌سنجیِ ادبیّات تطبیقی علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 1-28]
 • علوانیه شروه و علوانیه؛ نگاهی تطبیقی به ساختار نواهای بومی در خوزستان و بوشهر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • علوم شناختی خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی » [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوم عربی بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • عمر الخیّام وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 131-146]
 • عمر شبلی مفهوم عرفانی کنایه در ترجمه عربی عمر شبلی از دیوان حافظ براساس نظریّه آنتوان برمن [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • عناصر اربعه بررسی تطبیقی طرح‌واره‌ای استعاره‌های عناصر اربعه در شعر متنبّی و انوری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • عناصر مقاومت بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • عنصر مکان بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]
 • عهد صفویه تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 145-170]
 • عیّوقی مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]
 • عولیس بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • عیون الأخبار بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]

غ

 • غادة السمان صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا» [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 165-184]
 • غادة السّمّان بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 1-20]
 • غادّة السّمّان زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-62]
 • غدیر بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی و ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-146]
 • غدیریه بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]
 • غرب تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • غرب و شرق بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • غزل رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]
 • غزل سیاسی پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • غسّان کنفانی بررسی تطبیقی مؤلّفه های پایداری در داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال فی الشّمس (غسّان کنفانی) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • غلامحسین ساعدی جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]

ف

 • فارابی آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • فاطمه (س) زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب (علیهما السّلام) در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • فخر الدّین العراقیّ مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 21-41]
 • فدوی طوقان بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • فراغ سلوتش نظرة فی روایة النّهایات لعبد الرّحمن منیف وفراغ سلوتش لمحمود دولت آبادی (دراسة مقارنة فی عناصر الرّوایة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 95-113]
 • فرایند پایدار و ناپایدار روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • فرّخی یزدی پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • فرّخی یزدی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • فرّخی سیستانی ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-158]
 • فردریک نیچه بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]
 • فردوسی بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • فریدون تولّلی من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • فرستنده (گوینده) تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • فرطوسی بررسی تطبیقی تأثیرگذاری مضامین تعلیمی نهج البلاغه در کلام سعدی و فرطوسی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 69-83]
 • فرهنگ پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • فرهنگ ایرانی بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • فرهنگ ایرانی بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در شعر ابن رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 105-123]
 • فرهنگ ایرانی مظاهر الثقافة الإیرانیة فی الشعر العربی بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع و الخامس الهجریین [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 133-145]
 • فرهنگ اسلامی فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • فرهنگ باستانی ایران جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • فرهنگ دینی مشترک بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • فرهنگ عامه شروه و علوانیه؛ نگاهی تطبیقی به ساختار نواهای بومی در خوزستان و بوشهر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • فرهنگ غیر عربی پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • فرهنگ و ادبیّات عربی بازتاب فرهنگ و ادب عربی در منظومة رونق المجالس نصیبی کرمانشاهی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 73-94]
 • فرهنگ و ادب ایرانی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • فرهنگ و ادب ایران باستان تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • فرهنگ و ادب عربی تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • فرهنگ و ادب عربی تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 145-170]
 • فرهنگ و ارتباطات ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]
 • فروغ فرخزاد بازتاب اسطورۀ قهرمان در شعر انسان‌گرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-26]
 • فروغ فرخزاد واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغ فرّخزاد بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرّخزاد و نزار قبانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-88]
 • فروغ فرّخزاد جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 91-117]
 • فروغ فرّخزاد زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-62]
 • فضیلة الفاروق اللغة والجنس فی القصص القصیرة لفضیلة الفاروق و‌زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن لاکوف [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-39]
 • فضیلت اخلاقی بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]
 • فقر ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • فلسطین راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]
 • فلسطین زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 95-110]
 • فلسفه بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]
 • فلسفه کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-112]
 • فلسفه و علم اخلاق ادبیّات تطبیقی و علم اخلاق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 85-99]
 • فمینیست اگزیستانسیالیسم ترسیم جایگاه زن به عنوان همسر در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیست دوبوار و سارتر) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 23-47]

ق

 • قالب رباعی رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • قرآن تأثیر روایات قرآنی داستان حضرت موسی (ع) در غزلیّات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرطبه «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • قرن هفتم هجری قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • قصیدة رضویّه بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • قصدی­گرایی شمولی رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریّه کثرت‌گرایی در فهم متنِ ریکور) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 107-127]
 • قصیده­ی «ثورة فی الجحیم» نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • قیصرامین­پور بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • قیصر امین پور بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • قیصر امین پور خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]
 • قیصر امین­پور بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • قیصر امین­پور بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • قیصر امین­پور بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • قیصر امین‌پور بررسی سبک‌شناختی رثای امام حسین (ع) در شعر احمد وائلی و قیصر امین‌پور (مطالعه موردپژوهانه: دو قصیده «الدّم الثّائر» و «نی‌نامه») [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]
 • قطب‌های متضاد تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]
 • ققنوس توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 147-167]
 • ققنوس طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسة مقارنة حول قصیدتی ققنوس، والقصیدة والعنقاء [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-58]
 • قلم رصاص بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 107-128]
 • قندیل امّ هاشم سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • قهرمان تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]
 • قواعد و اصول اخلاقی ادبیّات تطبیقی و علم اخلاق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 85-99]

ک

 • کارکرد معنایی کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • کاوش­نامه ادبیّات تطبیقی آسیب شناسی مجلاّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعه مورد پژوهش: کاوش‎نامه ادبیّات تطبیقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 27-48]
 • کیخسرو کیخسرو در اندیشه فردوسی و سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-112]
 • کلیدواژه: شعر معاصر عربی و فارسی ترسیم جایگاه زن به عنوان همسر در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیست دوبوار و سارتر) [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 23-47]
 • کلید واژه ها: شعر بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-22]
 • کلیله و دمنه تأثیر حکمت هاى نهج البلاغه در ترجمه عربى کلیله و دمنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 75-101]
 • کلیله و دمنه پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • کلیله و دمنه تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • کلیله و دمنه نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلمات کلیدی:مدرنیسم خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 51-68]
 • کنایه مفهوم عرفانی کنایه در ترجمه عربی عمر شبلی از دیوان حافظ براساس نظریّه آنتوان برمن [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-141]
 • کنایه ادبیّات تطبیقی و سینمای ایران (جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 103-125]
 • کنوز الودیعة من رموز الذّریعة تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 141-162]
 • کهن الگو بررسی تطبیقی کهن الگوی مرگ و تولد دوباره در شعر خیام و عبدالوهاب البیاتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • کهن‌الگو بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 1-20]
 • کوچ­سروده درون‌مایه‌های مشترک تغزّل‌های طللی معلّقات و کوچ سروده های بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • کولی کنار آتش تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]

گ

 • گیدنز زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریّه ساخت‌یابی گیدنز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-56]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 185-186]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 277-283]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • گزارش نقد و نظر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-153]
 • گفتاشنود نمایشی پژوهشی در تطبیق گفتاشنود نمایشی «صندلی‌ها»ی اوژن یونسکو، «زاویه» غلامحسین ساعدی و «یا طالع الشّجرة» توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 125-147]
 • گفتگو . پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 185-186]
 • گفتگو.. پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 277-283]
 • گفتگو.. پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • گفتمان ادبی تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • گفتمان انتقادی بررسی و نقد رمان امّ سعد و دختر شینا براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فِرکلاف [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 19-27]
 • گفتمان تشیّع بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 107-128]
 • گفت و گو.. پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • گفت و گو... پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • گلچین گیلانی بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 121-141]
 • گلچین گیلانی خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی » [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلستان تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • گیله­مرد بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • گنجشک و جبرئیل شگردهای سبکی در شعر متعهّد عربی و فارسی (مطالعه موردپژوهانه: شعر سیّد حسن حسینی و جواد جمیل) [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-22]

ل

 • لاهوتی ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 163-188]
 • لحن خطابی تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • لیلی و مجنون بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • لمیعه عباس عماره واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده‌های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • لوسین گلدمن خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]

م

 • ما تبقّی لکم شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 175-206]
 • مأخذشناسی التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 57-82]
 • مادام دوستال «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • مارون عبود بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • ماشین­نوشته بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • مایکل هلیدی بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 21-38]
 • ماهیّت درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • ماهی سیاه کوچولو بررسی نشانه – معناشناختی تطبیقی؛ الشّحاذ نجیب محفوظ و ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 39-56]
 • ما و دیگری مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 1-26]
 • متناقض‌نمایی بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 213-233]
 • متنبّی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • متنبّی بررسی تطبیقی طرح‌واره‌ای استعاره‌های عناصر اربعه در شعر متنبّی و انوری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • مثنوی معنوی مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 129-163]
 • مجلاّت ادبیّات تطبیقی آسیب شناسی مجلاّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعه مورد پژوهش: کاوش‎نامه ادبیّات تطبیقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 27-48]
 • مجمع الأمثال میدانی پژوهشی در کنایه‌های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد در مجمع الأمثال میدانی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • مجنون داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • مجنون لیلی بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • محتشم کاشانی بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • محتشم کاشانی بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • محتشم کاشانی رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 63-79]
 • محسن مطلق بررسی تطبیقی مؤلّفه های پایداری در داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال فی الشّمس (غسّان کنفانی) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • محمد الفراتی تلقى إبراهیم أمین الشواربی و محمد الفراتی من الغزل الثامن لحافظ الشیرازی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 99-114]
 • محمّد الفراتی نقد ترجمه محمّد الفراتی از استعاره‌ها و کنایات «نی‌نامه» [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]
 • محمّد القیسی زیبایی‌شناسی جلوه‌های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 95-110]
 • محمّد الماغوط محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • محمدرضا شفیعی کدکنی الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]
 • محمّدرضا شفیعی کدکنی واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 45-63]
 • محمّد رضا شفیعی کدکنی بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-22]
 • محمد شمس‌الدین دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 147-163]
 • محمد طلوعی البنیة الروائیة المشترکة بین روایتی «موسم الهجرة إلى الشمال» و«قربانی باد موافق» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 103-118]
 • محمد عفیفی مطر الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]
 • محمّدعلی جمال­زاده سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • محمد فرّخی یزدی بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • محمد نورالدین عبد المنعم بررسی تطبیقی ترجمه‌های ندی حسّون و محمد نورالدین عبد المنعم از شعر«سفر به خیرِ» محمدرضا شفیعی کدکنی بر اساس رویکرد لفویر (1975) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمود حیدری نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صورت گرفته از کتاب الأدب المقارن تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 251-273]
 • محمود درویش بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • محمود درویش بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • محمود درویش بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 213-233]
 • محمود دولت آبادی نظرة فی روایة النّهایات لعبد الرّحمن منیف وفراغ سلوتش لمحمود دولت آبادی (دراسة مقارنة فی عناصر الرّوایة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 95-113]
 • محمود دولت­آبادی ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • محمود دولت‌آبادی بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • محمود سامی البارودی خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • محمود سامی البارودی بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • محمود طه جلوه های مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (مطالعه مورد پژوهش: شعر علی محمود طه و محمّد حسین شهریار) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 165-186]
 • محور عمودی شعر نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • میخائیل باختین دراسة «الکرونوتوب» التحلیلیة من منظار میخائیل باختین فی روایة «دو دنیا» و«ذاکرة الجسد» [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 81-101]
 • مدح بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • مدح علوی بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «سنایی غزنوی» و «حیص بیص» [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]
 • مدیر مدرسه بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در رمان ابن الفقیر اثر مولود فرعون و داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 119-140]
 • مدینه فاضله آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • مراحل سلوک جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • مراکز علمی ایران بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • میرال الطّحاوی جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 91-117]
 • مرتا البانیة جلوه‌های رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزادۀ عشقی و «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 57-71]
 • مرثیه جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • مرثیه­سرایی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • مرثیه­سرایی رثای امام حسین (ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 63-79]
 • مرثیه‌سرایی عاشورایی بررسی سبک‌شناختی رثای امام حسین (ع) در شعر احمد وائلی و قیصر امین‌پور (مطالعه موردپژوهانه: دو قصیده «الدّم الثّائر» و «نی‌نامه») [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]
 • مرجعیّت دینی تصویرشناسی انقلاب اسلامی ایران در شعر مصطفی محمد غماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزادة عشقی بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 65-89]
 • میرزادۀ عشقی جلوه‌های رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزادۀ عشقی و «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 57-71]
 • مرزبان‌نامه نقد و تحلیل روابط ترامتنی کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرغان تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • مرکز و حاشیه پژوهشهاى تطبیقى بین فارسى و عربى [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-39]
 • مرگ بررسی اندیشه‌ی مرگ و زندگی در شعر محمود درویش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • مرگ مرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 51-73]
 • مرگ و تولّد دوباره بررسی تطبیقی کهن الگوی مرگ و تولد دوباره در شعر خیام و عبدالوهاب البیاتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • مرگ و زندگی بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • مسائل اجتماعی بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مستی عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • میسلون هادی بررسی تطبیقی کارکرد عنصر وصف در ساختار روایی رمان‌های «العالم ناقصاً واحد» و «غنیمت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشابهت زبانی- سبکی التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 1-20]
 • مشروطه بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]
 • مشفق کاشانی بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 213-233]
 • مصر نمایش‌نامه‌‌نویسی تاریخی در ادبیّات معاصر مصر و ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • مصطفی مستور بررسی تطبیقی عنصر زمان و زمانمندی خطی و یادواره‌ای (مطالعة موردی: «بعد از ظهر سبز» و «دُومَه وَد حَامِد») [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 1-23]
 • مصطفی وهبی التّلّ وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 131-146]
 • مضامین اخلاقی بررسی تطبیقی تأثیرگذاری مضامین تعلیمی نهج البلاغه در کلام سعدی و فرطوسی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 69-83]
 • مضامین مشترک فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • مضامین مشترک قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • مضمون بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 39-55]
 • مطالعات ادبی ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • مطالعات بینارشته­ای هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 49-69]
 • مطالعات تطبیقی در ادبیّات آسیب شناسی مجلاّت ادبیّات تطبیقی در ایران (مطالعه مورد پژوهش: کاوش‎نامه ادبیّات تطبیقی) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 27-48]
 • مطالعات فرارشته‎ای ادبیّات تطبیقی و علم اخلاق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 85-99]
 • مطالعات فرهنگی ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]
 • مطالعات فرهنگی ادبیّات تطبیقی و جایگاه آن در آینده مطالعات ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • مطالعات میان­رشته­ای تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • مطالعات میان­ رشته­ ای جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • مطالعات میان­رشته­ای بررسی و تحلیل تطبیقی وحدت وجود در شعر ابن عربی و شمس مغربی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 25-40]
 • مطالعات میان‌رشته‌ای آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • مطلع قصاید تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • مظاهر التّجدید مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 115-132]
 • معادلة بوزیمان بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «قالت لی السّمراء» نزار قبانی و «رستاخیز» سیمین بهبهانی براساس معادلة بوزیمان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • معراج النبی (ص) «تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی» فی مرایا النـقد [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 21-32]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 185-186]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 277-283]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • معلّقات سبع درون‌مایه‌های مشترک تغزّل‌های طللی معلّقات و کوچ سروده های بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • معنا بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • معنا شناسی خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار « خلیل مطران و گلچین گیلانی » [(مقالات آماده انتشار)]
 • معین بسیسو خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]
 • معنی­شناسی واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • مفاهیم سیاسی واجتماعی رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • مقالات پژوهشی انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]
 • مقامات بدیع الزمان مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • مقامات حریری تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • مقامات حمیدی تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]
 • مقامات حمیدی مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • مقامات همدانی تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • مقامة «فی الشّیب والشّباب» تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • مقاومت فلسطین فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 45-63]
 • مکتب آمریکا «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • مکتب آمریکایی تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • مکتب آمریکایی التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 1-20]
 • مکتب آمریکایی بررسی تطبیقی دو شعر «النّسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویز ناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 113-133]
 • مکتب امریکایی درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • مکتب رمانتیسم جلوه های مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (مطالعه مورد پژوهش: شعر علی محمود طه و محمّد حسین شهریار) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 165-186]
 • مکتب فرانسه «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • مکتب فرانسوی مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]
 • مکتب فرانسوی درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • مکتب‌های ادبیّات تطبیقی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • مکتب‌های ادبیّات تطبیقی نقد و بررسی کتاب مدارس الأدب المقارن اثر سعید علّوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 155-171]
 • ملک الشّعرا بهار خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • ملک الشّعرای بهار بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • ملک‌الشّعرای بهار بهار و ادب عربی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 183-206]
 • منابع عربی جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • منحنی تراکم مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • منحنی تناقص مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • منیرو روانی­پور بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • منیرو روانی‌پور تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]
 • منشی و بخاری تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • منطق الطّیر تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • منطق الطّیر جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • منطق الطیر تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • منظومه­های عاشقانه بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • منظومۀ تمثیلی خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 41-68]
 • مینی‌مالیسم بررسی تطبیقی مینی‌مالیستی داستان‌های کودکانه زکریا تامر و صادق هدایت [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 87-109]
 • منوچهری دامغانی نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • مهدی أخوان ثالث التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • مهدی اخوان ثالث دغدغه‌های سیاسی در شعر بدر شاکر سیّاب و مهدی اخوان ثالث [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • مهمان مهتاب مؤلّفه‌های جامعه‌شناختی در رمان أعراس آمنه (ابراهیم نصراللّه) و مهمان مهتاب (فرهاد حسن‌زاده) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • موتیف الحزن آلیات إثراء عاطفة الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسة تحلیلیة مقارنة فی الرموز الشعریة) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 21-37]
 • مور تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • موریس گرامون بررسی تطبیقی دو شعر «النّسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویز ناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 113-133]
 • موسی (ع) تأثیر روایات قرآنی داستان حضرت موسی (ع) در غزلیّات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسیقی بیرونی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • موسیقی محلّی شروه و علوانیه؛ نگاهی تطبیقی به ساختار نواهای بومی در خوزستان و بوشهر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • موسم الهجرة الی الشمال دراسة مقارنة للتبئیر ﺍﻟﺴﺭﺩی من وجهة نظر جیرار جینیت (روایتی سنة البَلبَلة و موسم الهجرة الی الشمال، نموذجا) [دوره 8، شماره 32، 1397، صفحه 51-67]
 • موسم هجرت به شمال گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجره إلی الشّمال از طیّب صالح و سووشون از سیمین دانشور [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]
 • موشّح شعر کانکریت در گذشتۀ ادبی ایران و عرب [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 133-154]
 • موشّحات پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • مولود فرعون بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در رمان ابن الفقیر اثر مولود فرعون و داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 119-140]

ن

 • ناخودآگاهی جمعی بررسی تطبیقی کهن الگوی مرگ و تولد دوباره در شعر خیام و عبدالوهاب البیاتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • نادر ابراهیمی بررسی هم‌سنج جایگاه زن در نامه‌های عاشقانۀ یک پیامبر (جبران خلیل جبران) و چهل نامۀ کوتاه به همسرم (نادر ابراهیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 81-93]
 • نادر نادرپور بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • نازک الملائکه واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • نازک الملائکه بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • نازک الملائکه کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 153-182]
 • ناصرخسرو مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • ناصر خسرو آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • ناکجاآباد واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 45-63]
 • نام داستان خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • نامه بررسی هم‌سنج جایگاه زن در نامه‌های عاشقانۀ یک پیامبر (جبران خلیل جبران) و چهل نامۀ کوتاه به همسرم (نادر ابراهیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 81-93]
 • نثر فنّی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • نثر معاصر فارسی و عربی نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • نجیب محفوظ تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • نجیب محفوظ بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • نجیب محفوظ بررسی تطبیقی بومی‌گرایی در رمان (مطالعه موردپژوهانه: دو رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «داستان یک شهر» احمد محمود) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 82-103]
 • نجیب محفوظ جامعه‌شناختی ادبی دو داستان کوتاه «چتر» غلامحسین ساعدی و «النّوم» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 75-97]
 • نجیب محفوظ بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه «الجبّار» از نجیب محفوظ و «برخورد» از احمد محمود [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 105-123]
 • ندی حسون بررسی تطبیقی ترجمه‌های ندی حسّون و محمد نورالدین عبد المنعم از شعر«سفر به خیرِ» محمدرضا شفیعی کدکنی بر اساس رویکرد لفویر (1975) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیّر تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • نزار قبانی بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرّخزاد و نزار قبانی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 71-88]
 • نزار قبانی بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعه موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه) [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 23-44]
 • نزار قبانی بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «قالت لی السّمراء» نزار قبانی و «رستاخیز» سیمین بهبهانی براساس معادلة بوزیمان [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • نسبت کلی تنوّع مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • نسیب عریضه جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • نیشابور واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 45-63]
 • نشانی بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • نشانه‌شناسی خوانش رمزگان‌های اجتماعی در دو قطعة «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «الطیور» (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 155-180]
 • نشانه - معناشناختی بررسی نشانه – معناشناختی تطبیقی؛ الشّحاذ نجیب محفوظ و ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 39-56]
 • نصیبی کرمانشاهی بازتاب فرهنگ و ادب عربی در منظومة رونق المجالس نصیبی کرمانشاهی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 73-94]
 • نصیحة الملوک التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 57-82]
 • نصرالله مردانی بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی و نصرالله مردانی (مطالعه موردپژوهانه: دو سرودة «طریق واحد» و «سمند صاعقه) [دوره 6، شماره 24، 1395، صفحه 23-44]
 • نصرالله مردانی بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 143-164]
 • نصرالله مردانی مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-18]
 • نصیرای همدانی تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 145-170]
 • نظامی بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • نظریّة ادبیّات تطبیقی ‌اسلامی معرّفی و نقد دیدگاه‌های محمّد السّعید جمال‌الدّین در پرتو کتاب ادبیّات تطبیقی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 85-114]
 • نظریّة نظام­ چندگانه پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران براساس نظریّه نظام چندگانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • نظیری نیشابوری سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • نظریّه جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • نظریّه‌پردازی معرّفی و نقد دیدگاه‌های محمّد السّعید جمال‌الدّین در پرتو کتاب ادبیّات تطبیقی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 85-114]
 • نظریّه ساخت‌یابی زن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر نظریّه ساخت‌یابی گیدنز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-56]
 • نظریّۀ انواع ادبی تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-102]
 • نقاب چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]
 • نقاب­ها و نام­های ایرانی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • نقّاشی تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • نقد دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • نقد آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • نقد نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • نقد نقدی بر کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 67-84]
 • نقد نقد و نظر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-153]
 • نقد اجتماعی نقد اجتماعی رمان برّه گمشده راعی (هوشنگ گلشیری) و سروده حفّار القبور (بدر شاکر السّیّاب) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-103]
 • نقدادبی رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • نقد ادبی بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • نقد ادبی درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • نقد ادبی تحلیل دیدگاههای ادبی و نقدی ابوحیان توحیدی در الإمتاع والمؤانسة [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]
 • نقد ادبی بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 1-22]
 • نقد الکتب ملحق العدد [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 185-190]
 • نقد النقد ملحق العدد [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 185-190]
 • نقد النّقد نقد النّقدین (پاسخ به دو نقد صورت گرفته از کتاب الأدب المقارن تألیف خلیل پروینی [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 251-273]
 • نقد پسااستعماری گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجره إلی الشّمال از طیّب صالح و سووشون از سیمین دانشور [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]
 • نقد ترجمه نقد ترجمه محمّد الفراتی از استعاره‌ها و کنایات «نی‌نامه» [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]
 • نقد ترجمه معادل‌یابی واژگان و عبارات در ترجمه عربی دفتر چهارم مثنوی معنوی (مطالعه موردی ترجمه علی عبّاس زلیخه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • نقد جامعه­شناسی مؤلّفه‌های جامعه‌شناختی در رمان أعراس آمنه (ابراهیم نصراللّه) و مهمان مهتاب (فرهاد حسن‌زاده) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • نقد خان­سالاری یا ارباب رعیّتی بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه «الجبّار» از نجیب محفوظ و «برخورد» از احمد محمود [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 105-123]
 • نقد عربی قدیم واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • نقد فرهنگی معرّفی و نقد دیدگاه‌های محمّد السّعید جمال‌الدّین در پرتو کتاب ادبیّات تطبیقی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 85-114]
 • نقد فمینیستی بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان‌نویسان زن با تکیه بر رمان‌های سیمین دانشور و نوال السّعداوی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-35]
 • نقد فمنیسم نمایه‌سازیِ تصویر رنجْ‌مند‌یِ زنان در دو رمان سهم من از پرینوش صنیعی و بنات الرّیاض اثر رجاء عبدالله الصّانع [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 81-102]
 • نقد کتاب معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • نقد کتاب بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) اثر خلیل پروینی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-13]
 • نقد کتاب نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر آذرتاش آذرنوش [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 33-65]
 • نقد کتاب پژوهشی در کنایه‌های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد در مجمع الأمثال میدانی) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • نقد کتاب پاره و نکته ها [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 173-181]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 185-186]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 6، شماره 22، 1395، صفحه 277-283]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • نقد نقد پاره و نکته ها [دوره 7، شماره 26، 1396، صفحه 173-181]
 • نقد و ارزیابی بررسی و ارزیابی کتاب مرایا للالتقاء والارتقاء بین الأدبین العربی والفارسی اثر حسین جمعه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 137-154]
 • نقد و نظر نقد و نظر [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • نقشة علمیِ ادبیّات تطبیقی علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 1-28]
 • نکیر و منکر بهار سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]
 • نیما طائر الموت والانبعاث فی شعر نیما والسیاب؛ دراسة مقارنة حول قصیدتی ققنوس، والقصیدة والعنقاء [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-58]
 • نماد درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • نماد فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • نماد نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • نماد بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • نماد نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-38]
 • نمادپردازی در ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی نماد «شیر» در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 159-174]
 • نمایش­نامه نمایش‌نامه‌‌نویسی تاریخی در ادبیّات معاصر مصر و ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • نمایش­نامه‌نویسی تاریخی نمایش‌نامه‌‌نویسی تاریخی در ادبیّات معاصر مصر و ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۵۳ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 103-122]
 • نمایه مکانی تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]
 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی نماد «شیر» در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 159-174]
 • نیما یوشیج توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 147-167]
 • نیما یوشیج صدی الموروث الدینی فی شعر السیاب ونیما (دراسة مقارنة) [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 59-79]
 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 93-106]
 • نیما یوشیج نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 49-69]
 • نیمایوشیج گونه های حس آمیزی در سروده‌های سعید عقل و نیما یوشیج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-124]
 • نی‌نامه نقد ترجمه محمّد الفراتی از استعاره‌ها و کنایات «نی‌نامه» [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 69-86]
 • نهج ­البلاغه بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسة آن با نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 71-91]
 • نهج البلاغه بررسی تطبیقی تأثیرگذاری مضامین تعلیمی نهج البلاغه در کلام سعدی و فرطوسی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 69-83]
 • نهضت عرب بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]
 • نوال السّعداوی بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان‌نویسان زن با تکیه بر رمان‌های سیمین دانشور و نوال السّعداوی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-35]
 • نوستالژی واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • نوستالژی سیاسی دغدغه‌های سیاسی در شعر بدر شاکر سیّاب و مهدی اخوان ثالث [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • نوع‌شناسی نوع شناسی تطبیقی حماسه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 6، شماره 23، 1395، صفحه 109-132]

و