همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس ارشد، دانشگاه رازی

nazizi56@yahooo.com