دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-149 

مقاله پژوهشی

1. مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی

صفحه 1-18

محمد بستان؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ صدیقی کلثوم؛ سیدحسین سیدی


4. التّبر المسبوک فی نصیحة الملوک غزالی مأخذ چند حکایت از هزارویک شب

صفحه 57-82

احمد رحیم‌خانی سامانی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه