دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-143