دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1396 
5. سیر تحول حکمت‌های ایرانی در منابع عربی

صفحه 85-106

وحید سبزیان پور؛ آزاده فروغی نیا


6. بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعه داستانی قلم رصاص و رمان دا

صفحه 107-128

اکبر شاملو؛ ابراهیم واشقانی؛ مریم کیانی؛ معصومه کیانی


8. تأثیرپذیری نصیرای همدانی از فرهنگ و ادب عربی

صفحه 145-170

عبدالرضا نادری فر؛ مهدی شریفیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ اسماعیل شفق