دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 1-168 
3. دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة

صفحه 39-57

خلیل پروینی؛ عدنان طهماسبی؛ محمدرضا احمدی