تعداد مقالات: 315
102. واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 45-63

احمدرضا حیدریان شهری؛ معصومه نصیری


103. فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 45-63

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی عادلی


107. نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 49-69

حمید رضا زهره ای؛ احمد نظری


110. تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش»

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 51-74

محمد خاقانی اصفهانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ رقیه صادقی


112. خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 51-68

سید حسین سیدی


118. بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرّخزاد و نزار قبانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 71-88

محمد شیخ؛ رضا رضایی؛ طیبه طیبه فرهادی


121. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-58

10.22126/jccl.1970.1050

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور


124. زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

10.22126/jccl.2019.4632.2028

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی