تعداد مقالات: 290
101. دراسة مقارنة بین آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النّقدیّة

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 39-57

خلیل پروینی؛ عدنان طهماسبی؛ محمدرضا احمدی


102. فلسطین در شعر سیّد علی موسوی گرمارودی و علی فوده

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 45-63

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی عادلی


104. بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 39-55

پوریا ترکمانه؛ ناصر ملکی


105. نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 49-69

حمید رضا زهره ای؛ احمد نظری


106. خردورزی در منظومه‌های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 41-68

علی اصغر روان شاد؛ احمد ابراهیمی نیا


108. نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 21-38

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ عطا الماسی


109. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-42

رمضان رضائی؛ علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


111. بررسی تطبیقی« سه تابلو مریم » میرزاده عشقی و «مرتاالبانیه» جبران خلیل جبران براساس ویژگی های مکتب رمانتیسم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

علی سهامی