تعداد مقالات: 279
28. بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-20

منیژه پولادی؛ امیرحسین همتی؛ کامران قدوسی


31. الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-22

محمدرضا احمدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ هادی نظری منظم


32. مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-18

محمد بستان؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ صدیقی کلثوم؛ سیدحسین سیدی


33. مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-26

ابراهیم آرمن؛ معصومه حاجی عموشا؛ فرهاد طهماسبی


34. رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-23

محمدنبی احمدی؛ انتها فیروزی


36. مقایسه ارداویراف نامه و التوهم حارث محاسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

کبرا بهمنی


37. بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمد پاشایی؛ مریم بخشی؛ پرویز احمدزاده هوچ


38. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-3


39. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-1