تعداد مقالات: 292
232. واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 151-175

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ ابوالفضل رحمنی


238. بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 213-233

توران محمدی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


239. روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 133-151

علیرضا منوچهریان؛ فائقه محمدی


240. تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذّریعه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 141-162

تیمور مالمیر؛ غلامرضا شمسی


241. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 125-127


243. الشّهید والشّهادة فی شعر «أحمد دحبور» و«سلمان هراتی» (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 115-130

ناهدة فوزی؛ سعید فروغی نیا؛ موسی عربی


244. بررسی تطبیقی جلوه‌های رمانتیک در شعر گلچین گیلانی و عبدالمعطی حجازی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 121-141

مجید محمدی؛ روژین نادری


245. استدعاء شخصیّة الحلاج والمعرّی فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسة و تحلیل)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 119-133

شهریار همتی؛ جهانگیر امیری؛ سارا رحیمی پور


247. مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 129-163

مریم کلانتری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


248. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری