تعداد مقالات: 278
8. ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 1-16


22. بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 1-22

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ حشمت الله زارعی کفایت


23. ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 163-188

علی گنجیان خناری؛ ثریا رحیمی؛ فاروق نعمتی