شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1398، صفحه 1-127 

مقاله پژوهشی

2. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

صفحه 1-21

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی


4. زمان اساطیری در شعر فروغ فرّخزاد و غادة السّمّان

صفحه 43-62

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی