موضوعات = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-42

رمضان رضائی؛ علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


3. نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البیاتی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 21-38

ابراهیم رحیمی زنگنه؛ عطا الماسی


4. تاریخ ادبیّات نویسی تطبیقی فارسی و عربی براساس الگوی انواع ادبی

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 81-102

اسماعیل علی پور؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبانزاده


9. مظاهر التجدید فی شعر فترة الدّستور فی العراق وإیران (بساطة اللغة نموذجاً)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 115-132

عبدالصاحب طهماسبی؛ جهانگیر امیری