کلیدواژه‌ها = شعر مقاومت
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-26

معصومه حاجی عموشا؛ ابراهیم آرمن؛ فرهاد طهماسبی


3. جلوه‌های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 23-44

فائزه پسندی؛ تقی اژه ای