نویسنده = محمد پاشایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ترکیب بند محتشم کاشانی با اثناعشریات بحر العلوم (ازمنظر واژگانی و مضمونی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمد پاشایی؛ مریم بخشی؛ پرویز احمدزاده هوچ