نویسنده = سیدمحمدرضا ابن الرسول
تعداد مقالات: 3
1. مأخذیابی و مقایسۀ دو روایت منظوم طغرایی و مولوی از داستان شکار شیر و گرگ و روباه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 129-163

مریم کلانتری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


2. بهار و ادب عربی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 183-206

سیدکمال موسوی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


3. تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش»

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 51-74

محمد خاقانی اصفهانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ رقیه صادقی