نویسنده = خلیل پروینی
تعداد مقالات: 6
1. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-21

10.22126/jccl.2019.1236

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی


2. صورة الآخر الشرقی فی أدب الرحلات لغادة السمان «کتاب شهوة الأجنحة نموذجا»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 165-184

هادی نظری منظم؛ خلیل پروینی؛ نازنین هدایتی


4. الصوفیة وتوظیفها فی القضایا الاجتماعیة فی أشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد عفیفی مطر (دراسة مقارنة)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-22

محمدرضا احمدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ هادی نظری منظم


6. واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 151-175

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ ابوالفضل رحمنی