نویسنده = معصومه حاجی عموشا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-26

ابراهیم آرمن؛ معصومه حاجی عموشا؛ فرهاد طهماسبی