نویسنده = احمدرضا حیدریان شهری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 93-106

سکینه صارمی گروی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد؛ احمدرضا حیدریان شهری


2. مفهوم‏ شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه‏ های احمد مطر و نصرالله مردانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-18

محمد بستان؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ صدیقی کلثوم؛ سیدحسین سیدی


3. واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبد الوهّاب البیاتی و محمّدرضا شفیعی کدکنی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 45-63

احمدرضا حیدریان شهری؛ معصومه نصیری