نویسنده = حسین فرزانه پور
تعداد مقالات: 1
1. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-58

10.22126/jccl.1970.1050

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور