نویسنده = علیرضا منوچهریان
تعداد مقالات: 2
1. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-158

10.22126/jccl.2020.1462.1501

علیرضا منوچهریان


2. روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 133-151

علیرضا منوچهریان؛ فائقه محمدی