نویسنده = ابراهیم آرمن
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-26

معصومه حاجی عموشا؛ ابراهیم آرمن؛ فرهاد طهماسبی